Teknikhallens Integritetspolicy

Teknikhallen värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna policy avser integritet och beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter om hur du kan göra dem gällande. 
Integritetspolicyn gäller när Teknikhallen tillhandahåller produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på Teknikhallen, har kontakt med vår kundservice, besöker våran webbplats eller skapar ett konto. 

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våran webbplats. Du kan alltid kontakta oss på order@teknikhallen.se om du har några frågor.

 

När behandlar vi dina personuppgifter? 

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. 

Teknikhallen samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Teknikhallens webbplats, använder dig av Teknikhallens kundtjänst, besöker Teknikhallens webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Teknikhallen. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Teknikhallen och för att Teknikhallen ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Teknikhallen samlar in och behandlar om dig som Kontoinnehavare är:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • IP-adress och information om din användning av Teknikhallens webbplats
 • Information om vilka varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du integrerar med våra nyhetsbrev.
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Teknikhallen behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Teknikhallen dina personuppgifter i syfte för att:

 • Fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, tillexempel bokföringslagar.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, e-post och SMS avseende Teknikhallens varor.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudande i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, tillexempel utveckling av varor och funktioner.

Utöver uppräkningen ovan behandlar Teknikhallen personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet.
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjligheten att bevaka produkter, förifyllda uppgifter och ändra uppgifter.
 • Tillhandahålla specialerbjudanden.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post eller SMS.
 • Möjliggöra personliga erbjudanden och marknadsföring via post, e-post samt SMS.

 

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Teknikhallen baserar behandligen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Det beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund och därmed som kontoinnehavare, såsom för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter på dig som kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Teknikhallen samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en såkallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utgör för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor samt för att kunna göra en begränsad segmentering av kunder tex. baserat på totala inköpssummor. Teknikhallen behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som uthör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Teknikhallen ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utgör för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Nedan följer en sammanställning på ändamålen med sparandet av personuppgifter och vilken rättslig grund som ger oss rätten att spara datan samt vilken lagringstid som är satt.

 1. Ändamål: För att administrera, leverera och tillhandahålla varor och tjänster som support.
  Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, orderhistorik, födelsedatum, IP-adress och enhetsinformation.
  Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (köpvillkor)
  Lagringstid: 2 kalenderår efter genomfört köp.
 2. Ändamål: För att upprätthålla aktuella lagkrav såsom bokföringslagen.
  Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post och orderhistorik.
  Rättslig grund: Rättsliga förpliktelser enligt lag.
  Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämlig lag.
 3. Ändamål: För att marknadsföra Teknikhallens varor via post, e-post, telefon och SMS.
  Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress, enhetsinformation och logginformation.
  Rättslig grund: Intresseavvägning.
  Lagringstid: 3 kalenderår efter senast genomförda köp.
 4. Ändamål: För att administrera och tillhandahålla ditt kundkonto hos oss, ge dig möjlighet att få individanpassande erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post eller SMS.
  Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress, enhetsinformation, logginformation, kundnummer, information om hur du använder vår webb, om vilka erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp, information om ditt kontoinnehav.
  Rättslig grund: Ingående och fullgörande av avtal om kundkonto.
  Lagringstid: Så länge du har ett kundkonto.

Upplysningar

Teknikhallen kan komma att lämna ut uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners samt leverantörer av kommunikationstjänster. Teknikhallen kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som Teknihallen lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte för att sälja och marknadsföra Teknikhallens produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Teknikhallens avtal med dig som kund eller kontoinnehavare.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Teknikhallen om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Teknikhallens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Teknikhallen kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/ESS, om någon av Teknikhallens leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförts till något land utanför EU/ESS, kommer Teknikhallen vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/ESS.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd för det. 

 

Ändring av integritetspolicy

Teknikhallen har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Teknikhallen kommer att med inom rimlig tid att underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringar har du rätt att säga upp avtalet med Teknikhallen innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet igenom att kontakta Teknikhallen.

 

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Teknikhallen har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

Dina rättigheter

Teknikhallen ansvara för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Teknikhallen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Tillhandahållande av sådan information kommer vi kräva: Tillhandahållande av lämpliga bevis av din identitet, såsom en fotokopia av ditt pass vidimerat av en advokat eller bank samt ett originalexemplar av en räkning som visar din aktuella adress.

Rättelse av dina personuppgifter. 
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. 
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. 
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse av dina personuppgifter. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Teknikhallen kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till order@teknikhallen.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter

Narse Group AB
Hantverksgatan 2
571 34 Nässjö
order@teknikhallen.se